Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en serviceopdrachten. Verkoopsvoorwaarden van de medecontractant zijn slechts tegenstelbaar indien zij door ons uitdrukkelijk aanvaard werden, bij gebreke waarvan zij van geen waarde zijn.

Versie: 5.02.2020

1. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van AutoGLASS Center te Bree of op een andere locatie indien dit uitdrukkelijk werd vermeld op de factuur. De betaling dient contant te gebeuren, zonder korting of kosten voor AutoGLASS Center, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Aanvaarding van wissels of andere betalingsdocumenten houdt geen schuldvernieuwing in. Niet-betaling op de vervaldag van een wissel of de uitgifte van een cheque zonder dekking maakt onmiddellijk en van rechtswege, zonder ingebrekestelling, alle andere vorderingen op de medecontractant eisbaar en geeft ons het recht alle geleverde goederen terug te nemen.

2. Garantie op de reparaties: indien, na de reparatie, zonder extra oorzaak, de beschadiging herverschijnt dan verbindt AutoGLASS Center zich ertoe hetzij gratis een nieuwe reparatie uit te voeren, hetzij een nieuwe ruit te plaatsen met aftrek van 100% van de oorspronkelijke reparatiekosten op de ruitvervangingsfactuur.

Garantie op de autoruitvervanging: levenslang garantie op de waterdichtheid van de montage geldt enkel voor het plaatsen in sponningen waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd of aangetast zijn ten gevolge van ongevallen, roest of andere oorzaken.

3. AutoGLASS Centerkan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het erger worden of het uitbreiden van de bestaande glasschade tijdens de uitvoering van de reparatie.

4. De transportkosten gelden enkel onder voorbehoud van omstandigheden buiten de wil van AutoGLASS Center. Het begrip omstandigheden buiten de wil dient in de meest ruime zin geïnterpreteerd te worden. De voertuigen gestationeerd in de werkplaats van AutoGLASS Center zijn niet verzekerd tegen diefstal, brand of schade. Deze voertuigen worden gereden onder de verantwoordelijkheid van de klant. Indien het voertuig niet binnen de 48 uren na beëindiging der werkzaamheden is afgehaald, is een stationeervergoeding van 12,50 euro per dag verschuldigd, zonder dat AutoGLASS Center enige verantwoordelijkheid voor de bewaking ervan aanvaardt.

5. Na montage dient de klant het werk en voertuig zorgvuldig te controleren. Elke klacht dient schriftelijk geformuleerd te worden op de werkbon. Bij gebreken aan de werkbon dient de klacht binnen de 48 uur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan AutoGLASS Center. Bij gebreke hieraan kan AutoGLASS Center nooit enige aansprakelijkheid ten laste gelegd worden. De klant dient ervoor te zorgen dat de aangestelde van AutoGLASS Center zo dicht mogelijk bij de leverings- of montageplaats kan komen met een vracht- of bestelwagen.

6. Klachten inzake facturen dienen per aangetekend schrijven meegedeeld te worden binnen de 8 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de factuur, als aanvaard en bindend voor de medecontractant beschouwd wordt.

7. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest berekend volgens het wettelijk toegestane tarief en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom met een minimum van 62,00 euro. De niet-betaling van één der facturen op de vervaldag maakt alle andere schuldvorderingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling eisbaar. Bovendien staat het AutoGLASS Center vrij de uitvoering van de lopende contracten op te schorten of nietig te verklaren zonder dat hiervoor enige vergoeding van AutoGLASS Center geëist kan worden.

8. Indien de overeenkomst of bestelling geheel of gedeeltelijk verbroken wordt door de medecontractant zal deze een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het totale factuurbedrag verschuldigd zijn, tenzij AutoGLASS Center grotere schade kan bewijzen. Annulering van de bestelling of overeenkomst door AutoGLASS Center daarentegen kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige vergoeding, van welke aard ook.

9. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat pas over op de medecontractant indien hij aan al zijn verbintenissen heeft voldaan, tot op dat ogenblik blijft AutoGLASS Center eigenaar van de goederen, ook al zijn deze reeds geïntegreerd in een voertuig. In geval van beslagname van de geleverde goederen of het voertuig waarin zij geplaatst werden, dient de medecontractant dit binnen de 24 uur schriftelijk aan AutoGLASS Center mee te delen.

10. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren of het kanton Bree bevoegd. Overeenkomsten zijn steeds uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Nietigheid van één clausule kan nooit de algehele nietigheid van de verkoopsvoorwaarden met zich mee brengen.

11. De klant verklaart kennis genomen te hebben van de algemene verkoopsvoorwaarden en de voorgeschreven wegrijtijd van de lijmfabrikant TERSON PU 8594 P HMLC of SIKATACK DRIVE / SIKAFLEX of PMA/TOOLS: PT 290 PLUS HM/LC (artikel: 13345004). Voertuig zonder airbag rijklaar na 1 uur, voertuig met airbag rijklaar na 1 uur. Getest en goedgekeurd TÜV.

12. De klant verklaart aan AutoGLASS Center toestemming te geven voor het uitvoeren van de opdracht, inclusief het herstelling, vervangen of tinten van het voertuig waarvan hij eigenaar is. Alsook het kalibreren van de frontcamera (ADAS systeem) dewelke aanwezig kan zijn in het voertuig, door middel van een dynamische kalibratie (het uitvoeren van een testrit met de wagen) of een statische kalibratie of het inschakelen van derden voor de kalibratie uit te voeren.

Drie filialen tot uw dienst

Bree

Ind. Vostert
Kipdorpstraat 48
3960 Bree

Telefoon: +32 89 46 73 33
Meer info

Lommel

Ind. Kristalpark 4150
Louis Pasteurstraat 19
3920 Lommel

Telefoon: +32 11 55 54 18
Meer info

Autoglass Sint-Truiden

Sint-Truiden

Ind. Poort Sint-Truiden 5800
Bedrijvenstraat 5800
3800 Sint-Truiden / Brustem

Telefoon: +32 11 69 53 97
Meer info

Neem gerust
contact op

We verwelkomen u graag in onze vestigingen te Bree, Lommel of Sint-Truiden, waar we u een warme service garanderen. Neem gerust vrijblijvend contact op: we overlopen samen met u de diverse mogelijkheden voor uw wagen.

Herstellen van
steenslag

Dit is enkel mogelijk indien

  • De grootte van de inslag niet groter is dan een muntstuk van 2 euro
  • De inslag zich op minstens 1 cm van de rand van de ruit bevindt
  • Er geen vuil of vocht in de beschadiging zit
  • Er geen losse glassplinters in de beschadiging zitten
  • De schade zich niet rechtstreeks in uw gezichtsveld situeert